Menjador

Informació i normativa menjador, curs 2019-2020

El servei de menjador actualment el gestiona l’empresa ArcasaFundació Pere Tarrés i el poden utilitzar tots els alumnes de l’escola.

                                                  

 

La normativa del menjador és la següent:

PREUS DELS MENÚS:

  • Fix

  S’entén per alumne fix el que es queda de un a cinc dies a la setmana.
  Els dies seran sempre els mateixos.
  Preu fix: 6,10 €/dia*
  (* Si un fix es queda algun dia més dels que té contractats, se li passarà pel banc com de costum.)

  • Esporàdic

  S’entén per alumne esporàdic el que es queda de tant en tant, sense ser dies establerts, o de manera aleatòria durant el curs.
  Preu esporàdic: 6,30 €/dia

  IMPORTANT: caldrà informar a la tutora a les 9 del matí el mateix dia de la utilització del servei de menjador, i/o contactar per telèfon amb la coordinadora de menjador.

  FORMA DE PAGAMENT:

  S’estableix com a forma de pagament única la domiciliació bancària.

  Per tal de poder utilitzar el servei cal omplir el formulari d’inscripció, el full SEPA i donar-se d’alta a la intranet de l’empresa.

  Caldrà entregar tota la documentació a la coordinadora de menjador en horari d’atenció a les famílies o el primer dia de classe.

  • Nota: Per tal de poder gestionar les dades amb la màxima celeritat possible, per aquest curs 2019-2020, demanem a les famílies que necessitin utilitzar el servei de menjador a partir del 12 de Setembre, que entreguin els documents d’inscripció el dia de la recollida de llibres, que serà el 06/09/2019. Així mateix, caldrà haver-se donat d’alta a la intranet de Arcasa-FTP abans del dia 12 de Setembre.

   

 • Ens els casos dels alumnes esporàdics, s’estudiarà individualment la necessitat d’optar per altres sistema de pagament.
 • HORARI ATENCIÓ PÚBLIC

  Coordinadora de Menjador: GEMMA MARTÍ

  De dilluns a dijous de 9 a 9.30 del matí

  Dimecres a les 16.30 de la tarda

  Telèfon de contacte: 972 574 465

   

 • ALTRES:
  • Beques

  Als alumnes becats se’ls donaran tants menús com correspongui, segons l’import de la beca.

  • Faltes d’assistència

  Si un alumne no utilitza el servei de menjador per malaltia o per altres causes, cal avisar el mateix dia a les 9 del matí.

  • Dietes especials

  – L’empresa es farà càrrec dels menús de dieta/règim per a aquells nens/es que ho sol·licitin per escrit a les 9 del matí.

  – Els alumnes que requereixin una dieta especial durant tot el curs, per al·lèrgies o altres motius, hauran de portar un informe mèdic que ho justifiqui.

  – Els nens/es que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, hauran de dur un informe del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. També s’haurà d’adjuntar l’autorització dels pares o tutors que autoritzin (per escrit) l’administració del medicament. Cal lliurar l’informe del metge i l’autorització dels pares a la tutora, que la farà arribar a la coordinadora de menjador.

Pel bon funcionament del servei del menjador es fan dos torns, seguint aquests horaris:

   • Nens i nenes de P3, P4, P5, 1er i 2on dinaran a les 12.30 h

És per aquest motiu que demanem que els alumnes d’Educació Infantil portin poc esmorzar a l’hora del pati.

   • Nens i nenes de 3er, 4rt, 5è i 6è dinaran a les 13.30 h

L’empresa es reserva el dret de modificar els torns dels alumnes 1r a 6è, si fos necessari, per la correcta organització i bon funcionament del servei de menjador.

Recordem també que els alumnes fixes i els fixes discontinus (de 1r a 6è) tenen la possibilitat de deixar un raspall de dents marcat amb el seu nom al menjador. Els nens i nenes d’Educació Infantil que tinguin aquest hàbit, cal que els pares parlin amb les monitores.

L’escola disposa d’un espai per tal que els nens i nenes de P3 que tinguin l’hàbit de fer la migdiada, puguin fer-la després de dinar.

La planificació dels menús de cada mes estaran penjats a les entrades de l’escola i a la web de l’Ampa. Els alumnes que es queden fixes al menjador, a principi de cada mes, se’ls donarà un full amb els menús de tots els dies.

El personal del nostre menjador és el següent:
          Coordinadora: Gemma Martí
          Cuinera: Conxita Martos
          Ajudant de cuina: Susanna Hernández
          Monitors/es del menjador: Pilar Gifreu, Lourdes Llobet, Laura Turró, Mireia Marco, Fina Serra, Maria Guilar, Ester Pérez, Sandra Viñas, Laura Estany, Carles Antolín i Joel Barceló.

Referent al comportament:

Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades pel Reglament de Règim Intern de l’escola, en el marc del Decret de drets i deures de l’alumne. Els alumnes que no respectin les normes de menjador, se’ls deixarà uns dies sense poder-se beneficiar d’aquest servei.

… i bon profit!